REGULAMIN

I. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego

pod nazwą Gitarka12 – Maciej Dombrowicz-Krzyżaniak znajdującego się pod adresem

internetowym www.oddity.pl oraz warunki korzystania z niego. Regulamin

określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres

odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i

prowadzącego Sklep.

Każdy potencjalny Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią

Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim

wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego www.oddity.pl jest firma Gitarka12 – Maciej Dombrowicz-Krzyżaniak ul. Osobliwa 5a, Łódź 93-363

NIP

7292633588 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”)

dotyczą wszystkich zawieranych z Gitarka12 – Maciej Dombrowicz-Krzyżaniak ul. Osobliwa 5a, Łódź 93-363

sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.oddity.pl (zwany

dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka

porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania

umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej

obecności stron umowy.

      2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i

niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz

określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady

dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie

sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów

sprzedaży.

     3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i

składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego

akceptacja.

     4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego

rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i

akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci

Internet.

     2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we

wszystkie dni tygodnia . Zamówienia są przyjmowane na

stronie www.oddity.pl.

     3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z

dostępnej oferty Sklepu , rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do

koszyka.

     4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena

podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta

zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku

wzrostu cen wyrobów w Sklepie.

     5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów

przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i

modyfikacji produktów w zamówieniu.

     6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do

podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów

niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.

     7. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostają

określone w trakcie składania zamówienia.

     8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż

zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie

z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do

złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią

Regulaminu oraz jego akceptacja.

     9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy,

płatność kartą debetową/kredytową lub Przelewy24 

   10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego

przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

   11. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, środki pieniężne

muszą wpłynąć na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 5 dni od dnia

potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje

anulowane. 

   12. Zamówienia realizowane zostają do 5 dni roboczych od zaksięgowania

na rachunku bankowym Sklepu wpłaty dotyczącej zamówienia lub od

potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności kartą debetową/kredytową

lub Przelewy24.

Dodane formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

   13. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon. Faktura VAT

wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych

potrzebnych do wystawienia faktury.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w

zamówieniu sposób.

     2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego

maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym

terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od

tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo

do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o

odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez

klienta (włącznie z kwotą za dostawę).

     3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem

Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje

decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu

oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

     4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację

złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego

realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić

klienta.

     5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio

zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w

terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej,

informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w

przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia,

wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za

realizowane w części zamówienia, a pozostała nadwyżka zostanie

automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep

wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia. 

V. MOŻLIWOŚĆ ZWROTU TOWARU 

1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny

poprzez wysłanie oświadczenia w tym przedmiocie w ciągu 14 dni od daty

odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej

bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na

adres reklamacja@oddity.pl

     2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek

niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego

towaru następuje na adres: 

Gitarka12 – Maciej Dombrowicz-Krzyżaniak, ul. Ujście 14, 93-490 Łódź.

     3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

można pobrać tutaj.  FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY

    4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest

za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań.

Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej

kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek

klienta.

     5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez

niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza

opcja przesyłki oferowana przez Sklep.

     6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty

przesyłki.

     7. Zwracany towar może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może

być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do

niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz rachunek.

     8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru

będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VI. REKLAMACJE

  1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

     2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność

Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu

cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Reklamację można złożyć drogą pocztową

poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu,

przesyłką poleconą na adres: ul. Ujście 14, 93-490 Łódź.

     3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej

reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji

złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w

ciągu 14 dni.

     4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany

wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie

niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

     2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy

o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych

osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej

zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez

Sklep.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo

właściwy według obowiązujących przepisów.

     2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

     3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień

niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:

a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów

prawa,

b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać

interesy Klientów,

c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep

usług i towarów, 

d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.

     4. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili

zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że

zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej

zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy,

wskazany przy składaniu zamówienia.

     5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym

niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na

stronie www.oddity.pl oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta

adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi

zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług Sklepu.

     6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej

Sklepu.

     7. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia

sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego

postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Polityka Prywatności:

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: oddity.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Gitarka12 – Maciej Dombrowicz-Krzyżaniak ul. Osobliwa 5a, Łódź 93-363
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: projektoddity@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • banki
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.

RODO:

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Źródło
Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
i zmodyfikowany dla celów Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 12. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 15. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

F. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji G określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu/godzinie określonej poniżej:
  1. typ danych osobowych zostanie usunięty {WPROWADŹ DATĘ/GODZINĘ}; i
  2. {WPROWADŹ DODATKOWE DATY/GODZINY}.
 4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

H. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

I. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:

 1. uiszczeniem opłaty {WPROWADŹ OPŁATĘ, JEŚLI DOTYCZY}; i
 2. dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości ({DOSTOSUJ TEKST, ABY ODZWIERCIEDLAŁ TWOJĄ POLITYKĘ tym celu, zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem}).

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

M. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.